Аналіз похибок обчислення параметрів шорсткості в багатоканальних вимірювальних компютерних системах

Святослав Олексійович Лук’яненко, Іван Володимирович Мірошниченко, Олександр Олександрович Гагарин, Олександр Володимирович Баранюк

Анотація


Проведено аналіз узагальненої точності аналого-цифрових систем обробки експериментальних даних (СОЕД-К) з уніфікованими каналами вимірювання ординат шорсткості (УКВШ), що включає апаратурні похибки блоків УКВШ, статистичні похибки від кінцівки обсягу вибірки результатів вимірювання ординат профілю шорсткості і похибок алгоритмів обчислення статистичних характеристик шорсткості.

У СОЕД-К з інтегрованими УКВШ, які використовують контактні індукційні датчики, практично не схильні до дії електромагнітних полів, є принципова можливість здійснювати процедуру обчислень параметрів шорсткості не тільки на прямолінійній базової довжині, але і на простих нелінійних поверхності, перетин яких у площині вимірювання становить пряму лінію, що характерно для протяжних авіаційних виробів. При цьому статистичні похибки ви-рахування характеристик шорсткості будуть пренебрежимо малими, так можливо будуть обчислюватися по великому числу ординат профілю.


Ключові слова


аналіз узагальненої точності; системи обробки експериментальних даних; контроль якості; шорсткість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Детлінг В.С. Вибір параметрів адаптивних систем обробки експериментальних даних / І.В. Мірошниченко, В.І. Павленко // Адаптивні системи автоматичного управ-ління: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Київ: Національний технічний уні-верситет України “Київський політехнічний інститут”. – 2012.– Вип. 20(40). – С.41-51

ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 19300-86. Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные

Детлинг В.С. Система измерения шероховатости поверхностей / И. В. Мирош-ниченко // V Международная научно-техническая конференция “Гиротехнологии, на-вигация и управление движением” – Сборник докладов, Киев 21-22 апреля 2005 г. – С. 356-365.

Марчук М. О. Проблематика розробки інформаційних технологій контролю якості шорсткості поверхні / І. В. Мірошниченко // Науковий журнал Технологічні комплекси № 1, 2 (5, 6) 2012, Луцький національний техніч. університет. С. 57-61

Мирошниченко И. В. Об одном способе классификации статистических изме-рительных задач / И. В. Мирошниченко // Математичне та комп`ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Націо-нальної академії наук України, Кам`янець-Подільский Національний університет ім. Івана Огіенка, 2012.– Вип. 7. – С. 132-139

Мірошниченко І. В. Узагальнена точність як показник, що визначає якість сис-тем обробки експериментальних даних при аналізі шорсткості в авіабудуванні / Г.В. Сарибога. // Галицька академія, Івано-Франківськ, Наукові Вісті 1(20) 2012, С. 41-47

Детлинг В.С. Математическая модель шероховатости протяженных объектов / В.П. Зинченко, И.В. Мирошниченко // Шоста науково-технічна конференція Приладо-будування 2007: стан и перспективи: збірник тез доповідей, Киев, 24-25 квітня 2007 р., С. 151-152.

Мирошниченко И.В. Погрешности от неидеальности оператора сравнения статистических информационно-измерительных систем / И.В. Мирошниченко // VIІI Международна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки" 21-22 квітня 2011 р. Київ, Україна. Збірник доповідей, Частина 4. С. 100-104
DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.29.2016.92676

Посилання