Том 1, № 22 (2013)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТОПОЛОГІЇ НЕЙРОМЕРЕЖІ У ЗАДАЧАХ НАВІГАЦІЇ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Сергій Олександрович Дьяков
Система оперативного контролю виробництва з дублюючою синхронною моделлю PDF
Ростислав Ігорович Дзінько
Логiстичний пiдхiд до диспетчеризацiї матерiальних потокiв ГВС PDF
Анастасія Михайлівна Дзінько
Новi методи незмiщеного оцiнювання моделi Гаммерштейна PDF (Русский)
Валерій Миколайович Ігнатенко
Порiвняльнi оцiнки застосування методiв пiдвищення швидкостi пошуку та запису даних в базах даних PDF
Ярослав Ігорович Корнага
Математичнi моделi геометричних характеристик поверхнi протя¬жних об’єктiв PDF
Іван Володимирович Мірошниченко
Моделювання умов щодо дистанцiйного створення тимчасової областi локальної електропровiдностi у неметалiчних речовин PDF
Ігор Ростиславович Пархомей
Оптимiзацiя пошуку маршруту на топографiчних картах PDF
Світлана Ігорівна Шаповалова
Програмно-апаратний комплекс для синтезу мови та розпiзнаван¬ня голосових команд PDF
Вадим Слюсаренко
Корекцiя САР швидкостi при наявностi пружного зв’язку двигуна з механiзмом i малими коефiцiєнтами спiввiдношення iнерцiйних мас PDF
Володимир Борисович Зворикін
Iнтелектуальний агент в задачах монiторингу безпеки розподiлених комп’ютерних систем PDF
Віктор Васильович Стешин
Оптимiзацiя управлiння запасами матерiальних ресурсiв на пiдпри¬ємствi PDF
Михайло Мартинович Ткач
Оптимiзацiя управлiння складною електромеханiчною системою з розподiленими параметрами PDF
Володимир Іванович Васильєв
Алгоритм гнучкого масштабування для хмарних систем з обмеженням на час обслуговування PDF
Артем Миколайович Волокита
Iндукцiя чисельних асоцiативних правил з врахуванням iндивiдуальної значущостi ознак PDF
Тетяна Анатоліївна Зайко
Комп’ютерне моделювання динамiки повiтряних потокiв у циклонних камерах PDF
Кирило Харитонович Зеленський, Валерій Миколайович Ігнатенко
Налаштування адаптивно-пошукової системи iдентифiкацiї стосовно хаотичних об’єктiв PDF
Антон Ігоревич Гуда